Marcin Brzeski

Marcin Brzeski

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w prawie oraz postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa budowlanego, prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustroju oraz działalności uchwałodawczej i orzeczniczej samorządu terytorialnego i administracji rządowej, prawa ochrony zabytków, prawa nauki i szkolnictwa wyższego, prawa do informacji publicznej, a także legislacji administracyjnej.
Posiada doświadczenie w reprezentacji w postępowaniach administracyjnych dotyczących powyższej problematyki, w przygotowywaniu opinii prawnych i pism procesowych, w tym odwołań w postępowaniu administracyjnym, skarg do sądów administracyjnych oraz odpowiedzi na odwołania i skargi. Posiada także doświadczenie w przygotowywaniu projektów przepisów prawnych.
W latach 2004-2014 pracownik naukowo‒dydaktyczny w Katedrze Prawa Administracyjnego UG. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w zakresie postępowania administracyjnego. Autor i współautor rozdziałów w monografiach naukowych oraz glos z zakresu prawa administracyjnego ustrojowego i materialnego oraz legislacji administracyjnej. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) w zakresie kształtowania ich ustroju.
Od 2008 r. współpracuje z Wolters Kluwer Polska S.A. (wydawca Systemu Informacji Prawnej „Lex”) w zakresie analizy orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (zamówienia publiczne).